Avís legal

Les presents disposicions regulen l’ús del servei del Portal d’internet (en endavant, el “Portal”) que Gibernau Asesores posa a disposició de l’usuari d’internet (en endavant, “l’Usuari”).

Gibernau Asesores, S.L. (En endavant, “Gibernau”) és una companyia mercantil de nacionalitat espanyola, domiciliada a Barcelona (08007), Rambla Catalunya, 47, 1r, amb N.I.F. B-61777876 i està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 31.107, foli 54, full número B-186.912.

El Portal és propietat de Gibernau i la seva utilització està subjecta a les següents condicions d’ús. L’Usuari del Portal accepta expressament les condicions vigents en cada moment i, és conscient que el seu ús es realitza en tot cas sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

En tot cas, Gibernau es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del Portal, així com les condicions generals i / o les particulars, si escau.

CONDICIONS D’ÚS DEL PORTAL

El Portal posa a disposició de l’Usuari material amb informació procedent de fonts pròpies i de tercers amb fins únicament informatius. Gibernau procura que el contingut del Portal sigui de la major qualitat possible. No obstant això, l’Usuari ha de tenir en compte que tal material pogués no reflectir amb exactitud l’estat legislatiu o jurisprudencial més recent sobre les qüestions analitzades. Així mateix, s’informa que aquest material pot ser modificat, desenvolupat o actualitzat sense notificació prèvia.

El material contingut al Portal no constitueix cap manera la prestació d’un servei d’assessorament fiscal, legal o de qualsevol altra naturalesa. L’accés a aquest material no pretén constituir ni implica cap relació entre Gibernau i l’Usuari. Per això, l’Usuari no ha d’actuar sobre la base de la informació continguda al Portal, sense recórrer prèviament al corresponent assessorament professional.

Els enllaços o links continguts en el Portal poden adreçar a l’Usuari a altres llocs i / o pàgines web gestionats per tercers, sobre els quals Gibernau no exerceix cap tipus de control. En conseqüència, Gibernau no assumeix cap responsabilitat ni del contingut ni de l’estat d’aquests llocs i / o pàgines web. L’accés als mateixos a través del Portal tampoc implica que Gibernau recomani o aprovi el seu contingut.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

L’Usuari del Portal, ho fa pel seu propi compte i risc. Gibernau no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin detectar el contingut del mateix o altres als quals es pugui accedir a través del mateix. Gibernau tampoc podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització del Portal, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ell es faciliti.

Gibernau no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’Usuari del Portal. En conseqüència, Gibernau no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari o de tercers.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Gibernau compleix amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, la “LOPD”) i altres normes concordants, de manera que, en el cas que alguna dada personal fora facilitat per l’Usuari a través del Portal, aquest seria integrat en les bases de dades de Gibernau, tractant-se amb la màxima confidencialitat i amb l’única finalitat de mantenir-lo informat sobre qualsevol novetat o servei que fora del seu interès.

El Portal utilitza cookies en la mesura imprescindible per al correcte funcionament i visualització del mateix per part de l’Usuari. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal i desapareixeran en acabar la sessió de l’Usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

D’acord amb el que disposa la LOPD, l’Usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud dirigida a l’adreça de correu electrònic gibernau@gibernau.es o per correu postal dirigit a Gibernau, Rambla Catalunya, 47 , Barcelona.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tot el contingut del Portal, així com la seva estructura, disseny i codi font, són propietat de Gibernau i estan protegits per la legislació vigent en matèria de propietat industrial i intel·lectual. En cap cas, l’accés al Portal per part de l’Usuari li atorga dret sobre aquest contingut, ni tan sols per la seva mera reproducció per a ús personal.